TH is his true love in America: Halloween sweets!

2. listopadu 2008 v 15:42 | Posted by BillundTom |  Interviews
CZECH
Existují tři věci, které mají Tokio Hotel na Spojených Státech opravdu rádi: Fast food, hollywoodské filmy (zejména ty, ve kterých hraje hlavní roli Angelina Jolie) a dost zvláštní, americké sladkosti (jakékoliv značky, které se jim dostanou pod ruku).
Samozřejmě, že byli spíše naštvaní, že nemohli zůstat v USA na nejskvělejším dnu sladkostí v roce: na Halloweenu. Vypadá to, že se vrací zpátky do Německa, aby pokračovali v práci na svém novém albu, což znamená, že po čtvrtečním vyprodaném koncertu v New Yorku, v Roseland Ballroom, si zabalí kufry a poletí domů.
Samozřejmě, když jsme o tom slyšeli, rozhodli jsme pomoct. Překvapili jsme kluky v zákulisí v Roselandu s obrovským množstvím sladkostí na Halloweena. Během pojídání Sweet Tarts, Warheads and Twix, TH frontman Bill Kaulitz a jeho dvojče bratr, kytarista Tom řekli pár slov.
"V Německu nemáme Halloween, což je škoda. Některé tyhle sladkosti máme," zasmál se Bill, prozkoumávající kupu bonbónů před ním. "Máme M&Ms a máme tyhle - Ritter Sport - a tohle taky (Kinder vajíčko s překvapením) … nejsem opravdu do čokolády, miluju všechny ty kyselé věci….a překvapení (v Kinder vajíčku)
"Co je to tam za překvapení?" ptal se Tom basisty Georga, který rozbaloval Kinder vajíčko, kde našel jako překvapení loď. "Je to loď? Možná je to sexuální hračka?"
Dalším vrcholem sladkého běsnění s Tokio Hotel zahrnuje Billovu záměnu nad Pixy Stix ("Jsou to ty kyselé?) a Tomovu lásku nad sladkými cigaretami ("Je to žvýkačka! Všichni jsme nekuřáci, takže je to dobré!") Nejdůležitější věc ze všeho je, že mají rádi sladkosti tak kyselé, jak je to jen možné, že ani jeden z Kauitzů nemohl dojíst Mega Warhead kouli.
"Ble", prskal Bill a vyplivl Warhead na zem. "Je to pro mě příliš kyselé".
A potom, jak dojedli svoje sladkosti, byl čas, aby šli kluci na podium. Tak jsme se s bratry Kaulitzovými rozloučili a popřáli hodně štěstí pro jejich nové album. A ještě předtím než odešli, nechali tady zprávu pro americké fanoušky.
"Chtěli jsme poděkovat a v prosinci se vrátíme a budeme hrát na nějakých show v rádiích . Takže, veselého Halloweena!" Potom se Bill zeptal: "Můžeme si vzít některé z těchto sladkostí s sebou?"


France

Il ya trois choses à Tokio Hotel aux États-Unis vraiment: Fast Food, films hollywoodiens (en particulier ceux en qui joue un rôle central Angelina Jolie) et une spéciale, l'American Candy (toutes les marques qu'ils reçoivent sous le bras).
Bien sûr, ils étaient plutôt mécontents qu'ils ne pouvaient pas rester aux États-Unis sur une bonne journée bonbons dans une année: le soir de l'Halloween. On dirait bien que remontant à l'Allemagne de continuer à travailler sur son nouvel album, ce qui signifie que, après čtvrtečním concert à guichets fermés à New York au Roseland Ballroom, un emballage de sacs et de voler la maison.
Bien sûr, quand nous avons entendu à ce sujet, nous avons décidé de nous aider. Nous ont surpris les gars dans les coulisses de Roseland, avec une énorme quantité de bonbons à l'Halloween. Au cours de manger Sweet Tarts, ogives et Twix, TH leader Bill Kaulitz et son frère jumeau, le guitariste Tom a dit quelques mots.
"En Allemagne, nous n'avons pas l'Halloween, qui est une honte. Certaines de ces bonbons ont," le projet de loi ri, d'explorer un tas de bonbons avant lui. "Nous avons M & Ms et nous avons ces - Ritter Sport - et ce, trop (Kinder avec un oeuf surprise) ... Je ne suis pas vraiment en chocolat, j'adore toutes les choses .... aigre et de surprises (dans les oeufs Kinder)
"Ce qui est là pour une surprise?" demandé à Tom le bassiste George, qui rozbaloval oeuf Kinder, qui a jugé que le navire comme une surprise. "Il est le navire? Il est peut-être des jouets de sexe?"
Un autre pic doux Rampage Tokio Hotel avec le projet de loi comprend plus de confusion fée Stix ( "Ce sont les aigre?) Et Tom le doux amour de cigarettes (" C'est la gomme! Nous sommes tous non-fumeurs, donc c'est bon! ") La chose la plus importante de toutes est qu'ils aiment comme des bonbons aigre comme il est possible qu'aucun des Kauitzů ne pouvait pas terminer Mega Warhead balle.
"Blé" Prskal le projet de bill et vyplivl tête au sol. "Il est trop acide pour moi."
Et puis, comme les bonbons terminé leur était temps d'aller à la tribune, les gars. Nous sommes donc frères Kaulitzovými au revoir et souhaiter bonne chance pour leur nouvel album. Et avant leur départ, ils ont quitté ce message pour les fans américains.
«Nous voulions vous remercier en Décembre et nous allons revenir à jouer de la montre à la radio. Halloween So funny!" Ensuite, le projet de Bill dit, "Nous pouvons prendre certaines de ces bonbons avec vous?"

English

There are three things to Tokio Hotel at the United States really like: Fast food, Hollywood movies (especially those in which plays a central role Angelina Jolie) and a special, the American candy (any brand that they receive under the arm).
Of course, they were rather upset that they could not stay in the United States on a good day sweets in a year: on Halloween. Looks like going back to Germany to continue work on his new album, which means that after čtvrtečním sold out concert in New York at Roseland Ballroom, a packed bags and fly home.
Of course, when we heard about it, we decided to help. Surprised we have guys behind the scenes in Roseland, with a huge quantity of sweets on Halloween. During eating Sweet Tarts, warheads and Twix, TH frontman Bill Kaulitz and his twin brother, guitarist Tom said a few words.
"In Germany we do not have Halloween, which is a shame. Some of these sweets have," laughed Bill, exploring a bunch of sweets before him. "We have M & Ms and we have these - Ritter Sport - and this, too (Kinder egg with a surprise) ... I am not really into chocolate, I love all the sour things .... And surprises (in Kinder eggs)
"What is there for a surprise?" asked Tom bassist George, who rozbaloval Kinder egg, which found the ship as a surprise. "It is the ship? Maybe it's sex toy?"
Another peak sweet rampage with Tokio Hotel Bill includes confusion over pixy Stix ( "These are the sour?) And Tom's love of sweet cigarettes (" It's gum! We all non-smokers, so this is good! ") The most important thing of all is that they like sweets as sour as it's possible that none of Kauitzů could not finish Mega Warhead ball.
"Ble" Prskal Bill and vyplivl Warhead to the ground. "It is too sour for me."
And then, as finished their sweets was time to go to the podium guys. So we are brothers Kaulitzovými good-bye and wish good luck for their new album. And before they left, they left this message for the American fans.
"We wanted to thank you in December and we will get back to play some shows on radio. So funny Halloween!" Then Bill said, "We can take some of these sweets with you?"

Deutsch

Es gibt drei Dinge zu Tokio Hotel in den Vereinigten Staaten wirklich so aus: Fast Food, Hollywood-Filme (vor allem denjenigen, in denen eine zentrale Rolle spielt Angelina Jolie) und eine spezielle, die amerikanische Süßigkeiten (jede Marke, dass sie unter dem Arm).
Natürlich, sie waren eher stören, sie könnten nicht Aufenthalt in den Vereinigten Staaten über ein guter Tag Süßigkeiten in einem Jahr: über Halloween. Sieht aus wie gehen zurück nach Deutschland, die Arbeit an seinem neuen Album, was bedeutet, dass nach čtvrtečním ausverkauft Konzert in New York in Roseland Ballroom, ein Beutel verpackt und fliegen Hause.
Natürlich, wenn wir davon gehört, haben wir uns entschlossen zu helfen. Überrascht haben wir Jungs hinter den Kulissen in Roseland, mit einer riesigen Menge von Süßigkeiten auf Halloween. Während essen Sweet Tarts, Sprengköpfe und Twix, TH Frontmann Bill Kaulitz und sein Zwillingsbruder, Gitarrist Tom sagte ein paar Worte.
"In Deutschland haben wir nicht Halloween, das ist eine Schande. Einige dieser Süßigkeiten haben", lachte Bill, erkunden eine Menge Süßigkeiten vor ihm. "Wir haben M & Ms, und wir haben diese - Ritter Sport - und das auch (Kinder Ei mit einer Überraschung) ... Ich bin nicht wirklich in Schokolade, ich liebe alle sauer Dinge .... und Überraschungen (in Kinder Eier)
"Was gibt es für eine Überraschung?" fragt Tom Bassisten George, die rozbaloval Kinder Ei, gefunden, die das Schiff als eine Überraschung. "Es ist das Schiff? Vielleicht ist es Sex Spielzeug?"
Ein weiterer Höhepunkt süß Rampage mit Tokio Hotel Bill umfasst Verwirrung über Pixy Stix ( "Dies sind die sauer?) Und Tom's Liebe süß Zigaretten (" Es ist Gummi! Wir alle Nicht-Raucher, so ist dies gut! ") Das Wichtigste von allem ist dass sie gerne Süßigkeiten wie sauer wie es ist möglich, dass keiner der Kauitzů konnte nicht beenden Mega Warhead Kugel.
"Blé" Prskal Bill und vyplivl Warhead auf den Boden. "Es ist noch zu sauer für mich."
Und dann, als fertige ihre Süßigkeiten an der Zeit war, um zum Podium Jungs. Also wir sind Brüder Kaulitzovými verabschiedet und wünschen viel Glück für ihr neues Album. Und bevor sie nach links, sie links diese Nachricht für den amerikanischen Fans.
"Wir wollten danke Ihnen im Dezember und wir melden uns zurück zu spielen einige Shows im Radio. So funny Halloween!" Dann Bill sagte: "Wir können einige dieser Süßigkeiten mit Ihnen?"
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama